Vacature Voorzitter Republiek

Onze vereniging Republiek heeft als doel de afschaffing van de monarchie. Veel leden zetten zich
actief in om dit te bereiken. Gezien de aflopende termijn van de huidige voorzitter, schrijft het
bestuur verkiezingen uit voor deze functie. Hieronder vind je meer informatie over de vereniging
Republiek, het bestuur en de inhoud van de functie. Heb je interesse, stuur dan uiterlijk zondag 1
oktober 2023 een motivatiebrief en CV aan de kandidatencommissie. Ook met vragen kun je bij hen
terecht. Details staan onderaan.

Republiek
Republiek wil de republikeinse regeringsvorm in Nederland bevorderen, onder andere door
openbare discussies en binnen de Nederlandse rechtsorde vallende activiteiten, zoals demonstraties
en campagnes. De vereniging is opgericht in 1998 als Republikeins Genootschap en heet sinds 2021
Republiek. Republiek telt per juni 2023 ruim 3.700 leden. Ook belangrijk is het bereik in de (sociale)
media, dat een veelvoud hiervan is en groeit. Gestreefd wordt naar een sociale media-bereik van 1
miljoen in 2025. Republiek werkt samen met andere Europese republikeinse bewegingen in de
AERM. Republiek is politiek neutraal.

Het dagelijks bestuur (DB) van Republiek bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter/secretaris en de
penningmeester en stuurt het professionele campagnebureau aan. Het bestuur is verantwoording
verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en wordt aangestuurd door een Algemeen
Bestuur (AB).

De voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de vereniging Republiek. Zij of hij zit de vergaderingen van het DB en
het AB voor en is met de medebestuursleden verantwoordelijk voor de aansturing van het
campagnebureau. Het DB vergadert elke maand, het AB tenminste vier keer per jaar. De voorzitter is
met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging en de verdere
ontwikkeling zoals vastgesteld in het Beleidsplan 2021-2025.

De functie
Van de voorzitter wordt verwacht dat zij of hij diverse leden van de vereniging kan verbinden en ook
buiten de vereniging relevante netwerken opbouwt en onderhoudt, zoals met de pers en met
relevante groeperingen met vergelijkbare doelen en uitgangspunten, zoals de AERM. De voorzitter is
in staat ideeën te ontwikkelen en om te zetten in acties en om strategie om te zetten in concreet en

goed uitvoerbaar beleid. De voorzitter is tevens in staat zich dienstbaar op te stellen jegens de
vereniging en haar leden.

De voorzitter wordt gekozen door de leden van Republiek tijdens de ALV in november. Zij of hij wordt
gekozen voor een termijn van 3 jaar. Hierna kan de voorzitter één keer herkozen worden worden
eenzelfde termijn.

Interesse?
Kandidaten worden voorgedragen aan de ALV door de kandidaatstellingscommissie.
Als je vragen hebt of nadere informatie wilt, kun je contact opnemen met onderstaande leden van de
kandidaatstellingscommissie.

Wil je voorzitter worden van Republiek, stuur dan je motivatiebrief en je CV uiterlijk zondag 1
oktober naar de kandidaatstellingscommissie. Leg daarin uit waarom je voorzitter wilt worden, welk
relevant netwerk je kunt inzetten en welke ideeën je hebt voor de verdere ontwikkeling van de
vereniging.

Mocht je liever in een andere vorm solliciteren, neem dan contact op, dan zoeken we een oplossing.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op zaterdag 7 oktober 2023 in de middag, in het centrum
van Utrecht.

Kandidatencommissie
Hans Maessen, maessen@republiek.org
Willemien Sanders, willemien@republiek.org
Job Telling, telling@republiek.org

Zie ook: Vacature Bestuurslid Republiek