Vacature bestuurslid Republiek

Onze vereniging Republiek heeft als doel de afschaffing van de monarchie. Veel leden zetten zich
actief in om dit te bereiken. Het bestuur is op zoek naar leden die het Algemeen bestuur willen
versterken. Hieronder vind je meer informatie over de vereniging Republiek, het Algemeen Bestuur
en de inhoud van de functie. Heb je interesse, stuur dan uiterlijk zondag 1 oktober 2023 een
motivatiebrief en CV aan de kandidatencommissie. Ook met vragen kun je bij hen terecht. Details
staan onderaan.

Republiek
Republiek wil de republikeinse regeringsvorm in Nederland bevorderen, onder andere door
openbare discussies en binnen de Nederlandse rechtsorde vallende activiteiten, zoals demonstraties
en campagnes. De vereniging is opgericht in 1998 als Republikeins Genootschap en heet sinds 2021
Republiek. Republiek telt per juni 2023 ruim 3.700 leden. Ook belangrijk is het bereik in de (sociale)
media, dat een veelvoud hiervan is en nog groeit. Gestreefd wordt naar een sociale media-bereik van
1 miljoen in 2025. Republiek werkt samen met andere Europese republikeinse bewegingen in de
AERM. Republiek is politiek neutraal.

Het dagelijks bestuur (DB) van Republiek bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter/secretaris en de
penningmeester en stuurt het professionele campagnebureau aan. Het bestuur is verantwoording
verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en wordt aangestuurd door het Algemeen
Bestuur (AB).

Algemeen Bestuur
Het AB heeft enerzijds als taak de stem van de leden te vertolken en anderzijds de stem van de
maatschappij door te laten klinken en diverse expertise gebieden beschikbaar te maken in de
vereniging. Het AB bepaalt daarnaast het beleid van de vereniging op basis van voorstellen van het
DB. Aanvullend aan het jaarlijks congres inclusief de ALV, vergadert het AB tenminste drie keer per
jaar.

Gestreefd wordt naar een samenstelling van het AB waarbij alle relevante aspecten van de
samenleving worden vertegenwoordigd, zoals communicatie, sociale media, politiek, journalistiek,
wetenschap, kunst en bedrijfsleven. Gezien de huidige samenstelling is het AB nu met name op zoek
naar leden met expertise op het gebied van financiƫn, fondsenwerving, (sociale) media en politieke
lobby. Daarnaast wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de leden van het AB.

De functie
Van leden van het AB wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan activiteiten van de vereniging en
meedenken over de ontwikkeling van de vereniging, de doelstelling en de plannen van het DB.
Daarnaast wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke achtergrond inbrengen ten behoeve van de
vereniging.

De leden van het AB worden gekozen door de leden van Republiek tijdens de ALV in november.
Leden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Een functie in het AB kan goed dienen als een
opstap naar een functie in het DB.

Interesse?
Kandidaten worden voorgedragen door een kandidaatstellingscommissie.
Als je vragen hebt of nadere informatie wilt, kun je contact opnemen met onderstaande leden van de
kandidatencommissie.

Wil je lid worden van het AB, stuur dan je motivatiebrief en je CV uiterlijk zondag 1 oktober naar de
kandidaatstellingscommissie. Leg daarin uit waarom je AB-lid wilt worden, welk maatschappelijk
gebied je kunt vertegenwoordigen en waar je je binnen de vereniging voor zou willen inzetten.

Mocht je liever in een andere vorm solliciteren, neem dan contact op, dan zoeken we een oplossing.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op zaterdag 7 oktober 2023 in de middag, in het centrum
van Utrecht.

Kandidatencommissie
Hans Maessen, maessen@republiek.org
Willemien Sanders, willemien@republiek.org
Job Telling, telling@republiek.org

Zie ook: Vacature Voorzitter Republiek