Statuten

Statuten van het Republikeins Genootschap.

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Republikeins Genootschap en wordt verder in deze statuten aangeduid met: ‘de vereniging’, voor communicatief gebruik wordt de naam “republikeinen.nl” ingevoerd.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is het herstel van de republikeinse regeringsvorm in Nederland te bevorderen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het op gang brengen en bevorderen van openbare discussies en door verder binnen de mogelijkheden van de Nederlandse rechtsorde al datgene te doen dat voor het bereiken van het doel bevorderlijk kan zijn.

Duur

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging heeft gewone leden en ereleden alsmede sympathisanten. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid, worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 van deze statuten bepaald.

3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de Algemene Vergadering daartoe zijn benoemd.

4. Sympathisanten zijn zij die zich als zodanig willen laten registreren. Zij zijn geen contributie verschuldigd en hebben geen stemrecht.

Artikel 5

1-a. Als gewoon lid kunnen zij worden toegelaten die zich schriftelijk dienaangaande bij het bestuur hebben aangemeld. Het bestuur beslist over de toelating.

-b. Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. Niet-toelating wordt door het bestuur aan de algemene vergadering medegedeeld.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

4. Rechtspersonen kunnen zich eveneens aanmelden als lid.

5. Door of namens het bestuur wordt een register bijgehouden waarin alle (ere)leden en sympathisanten worden vermeld. Dit beheer dient zeer zorgvuldig te gebeuren zodat de privacy van degenen die in het register vermeld staan gewaarborgd wordt.

Artikel 6

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, voor een periode ten hoogste durend tot de eerstvolgende Algemene Vergadering in geval het lid bij herhaling in strijdt handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kan dat lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.

3. Het betreffende lid kan binnen veertien dagen tegen de beslissing van het bestuur in beroep gaan bij de Algemene Vergadering. Het bestuur is gehouden de leden binnen achtentwintig dagen te informeren omtrent schorsing en eventueel beroep.

4. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist binnen drie maanden na het ingaan van de schorsing.

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt :

a. door overlijden van het lid;

Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer

hij ophoudt te bestaan;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.

3-a. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.

-b. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

4-a. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur met onmiddellijke ingang kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Ontzetting door het bestuur kan eveneens worden uitgesproken nadat de Algemene Vergadering een schorsing, zoals bedoeld in Art. 6, heeft bekrachtigd.

-b. Het bestuur stelt het betrokken lid onverwijld van het besluit met opgave van reden(en) in kennis.

-c. Betrokkene is bevoegd binnen veertien dagen schriftelijk beroep aan te tekenen. Het bestuur is gehouden de leden binnen achtentwintig dagen te informeren omtrent ontzetting en eventueel beroep.

-d. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist omtrent de rechtmatigheid van de ontzetting.

-e. Het besluit van de Algemene Vergadering tot ontzetting wordt genomen met de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

-f. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Geldmiddelen

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

2. leder gewoon lid betaalt een contributie waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur en Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

2. De voorzitter wordt daar de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging benoemd voor een periode van drie jaar.

Een aftredend voorzitter is éénmaal onmiddellijk herkiesbaar.

3. De overige bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging benoemd voor een periode van drie jaar.

4. Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur benoemt uit haar midden een vicevoorzitter.

5-a. De Algemene Vergadering kan een bestuurder schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

-b. De schorsing eindigt wanneer de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

7. Jaarlijks treedt een bestuurder af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar.

8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. In het geval van ontstentenis van één van beiden wijst het bestuur een vervanger aan.

3. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, als in lid 2 van dit artikel bedoeld, door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. In het geval van ontstentenis van één van beiden wijst het bestuur een vervanger aan.

4. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

5. De beperking als in het vorige lid bedoeld geldt tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.

Algemene vergaderingen

Artikel 11

1. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering (de jaarvergadering) gehouden.

2. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en de verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar.

4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

5. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het financieel jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

6. Wordt dan echter de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht wordt.

7. Vóór of ten hoogste binnen vier maanden na aanvang van het nieuwe boekjaar wordt een Algemene Vergadering gehouden waarin de begroting voor het komende of zojuist aangevangen boekjaar wordt overlegd.

8. Indien de begroting niet door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd dient binnen drie maanden een nieuwe begroting ingediend te worden. Het bestuur heeft gedurende deze periode de machtiging om tot vijftig procent van de begrote uitgaven van het vorige jaar te gaan.

Artikel 12

1 . De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met in achtneming van een termijn van veertien dagen.

De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijk of elektronisch verzonden mededeling.

2. Behalve de in artikel 11 van deze statuten bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste twintig stemgerechtigde leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als, in lid 2 van dit artikel bedoeld, is het bestuur verplicht tot een bijeenroeping van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan een maand.

4. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13

1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar ieder één stem.

Ieder lid is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.

Een lid kan evenwel niet voor meer dan twee andere leden een stem uitbrengen.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

3. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

4-a. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

-b. Bij stemming over personen is hij/zij verkozen die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

-c. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal stemmen van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

-d. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

-e. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Niet geldig zijn blanco stembiljetten en stembiljetten waarop behalve het vermelden van de naam waarvoor gekozen wordt ook andere woorden zijn geschreven of waarop is getekend.

5-a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

-b. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 14

1. De voorzitter leidt de Algemene Vergadering. De voorzitter kan voor één of meer punten de leiding van de vergadering overdragen aan een ander lid van de vereniging. Indien een lid voorstelt de leiding van de vergadering over te dragen aan een nader te noemen lid brengt de voorzitter dit voorstel in stemming mits tevoren vaststaat dat het voorstel door tenminste één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.

2. De secretaris draagt zorg voor een verslag van de Algemene Vergadering.

Statutenwijziging

Artikel 15

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten bij de datum van uitgifte van de oproeping afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien het besluit door ten minste twee-derde van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden van de vereniging is aanvaard.

Artikel 16

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee-derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste een-en-vijftig procent (51%) van de leden vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden overgegaan op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van ten minste twee-derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste dertig dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. In alle gevallen wordt het liquidatiesaldo besteedt ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

6-a. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

-b. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

-c. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

7. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien jaar na de vereffening.

8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 18

1. De Algemene Vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van communicatie tussen bestuur en leden waarbij de moderne vormen van communicatie in de plaats gesteld of gerangschikt mogen worden naast de schriftelijke wijze van communicatie zoals in de statuten genoemd, van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.